Skip to main content

ลูกค้าทรูวิชันส์ที่เชื่อมต่อ Smart Card กับกล่องทรูไอดีก่อนการซื้อแพ็กเกจ เมื่อซื้อแพ็กเกจบนทรูวิชันส์แล้วพบว่าไม่สามารถดูแพ็กเกจบนกล่องทรูไอดี ทีวีได้ ต้องทำอย่างไร

Was this article helpful?
7 out of 10 found this helpful