รีเซต

ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

ข้อตกลงและเงือนไขการเป็นสมาชิก User Generated Content Platform: TrueID Creator Studio (วันที่ 1 มิถุนายน 2565)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio นี้จัดขึ้นโดยบริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) โดยมีผลตามข้อตกลงและเงื่อนไขนับตั้งแต่เวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ https://intrend.trueid.net/ ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดเป็นต้นไป

 1. เมื่อท่านตกลงส่ง (submit) บทความ หรือวิดีโอ (VDO) ของท่าน (รวมเรียกว่า “ผลงาน”) เข้าสู่ระบบของบริษัท ถือว่าท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ทั้งหมด

 2. ในการสมัครเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio ท่านให้คำรับรองกับบริษัทว่า

  1. 2.1 ท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนใด ๆ ของผลงานของท่าน หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว และมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่ง (submit) บทความ หรือวิดีโอ (VDO) ของท่านเข้าสู่ระบบของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิใน ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง ดนตรี เพลง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และสิ่งอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานของท่าน โดยท่านมิได้แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นใด หรืออ้างผลงานของบุคคลอื่น และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ท่านตกลงอนุญาตให้บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถนำผลงานของท่านออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ TrueID และ/หรือช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดระยะเวลา รวมถึงการแปลบทความทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นภาษาอื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ TrueID และ/หรือช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

  2. 2.2 ท่านรับรองว่าผลงานที่ท่านส่ง (submit) เข้าสู่ระบบของบริษัทนั้น ไม่มีเนื้อหาที่มีความรุนแรง สยดสยอง ข่มขู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท โจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทำโดยการดูหมิ่นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถานะ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นทางสังคม ความพิการ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา หรือลักษณะทางกายภาพ หรือโดยวิธีการอื่นใด ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก หรือเปิดเผยเนื้อหาที่นำไปสู่ความขัดแย้ง สร้างความเกลียดชัง หยาบคาย ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุน้อย หรือการใช้ภาษาที่แสดงออกถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือคำหยาบคายที่มากเกินไป ภาพลามก อนาจาร วัตถุซึ่งอาจทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่มีความรุนแรง โจ่งแจ้ง หรือน่าอับอาย เนื้อหาที่ส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเอง หรือมีเจตนาทำให้ผู้ใช้ตกใจ รู้สึกขยะแขยง หรือตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ หรือสนับสนุน ยกย่อง หรือให้ความช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการนำเสนอ หากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ การรายงานข่าวสาร หรือสารคดี ที่มีการนำเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจอนุญาตให้มีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวได้ หากมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา และให้ความรู้ โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

  3. 2.3 ท่านรับรองว่าผลงานที่ท่านส่ง (submit) เข้าสู่ระบบของบริษัทนั้น ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง สแปม (spam) กลลวง แชร์ลูกโซ่ หรือเป็นการแสวงหาประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เช่น ความต้องการกระตุ้นยอดวิว หรือการชักจูงผู้ใช้งานเว็บไซต์ TrueID และ/หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทให้ออกไปเข้าชมนอกเว็บไซต์ หรือช่องทางดังกล่าว การนำผู้ชมไปยังเว็บไซต์ที่ทำให้ติดมัลแวร์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบ รวมถึงการพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ การใช้อักษรย่อ หรือภาพขนาดย่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด การหลอกลวงให้ผู้ใช้งานทำนิติกรรมใด ๆ กับท่านโดยมิชอบ การดัดแปลงเนื้อหาหรือแก้ไขทางเทคนิคขั้นสูง จนทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด การเสนอกลโกง โดยการเสนอให้ผู้ชมได้รับเงินสดเป็นของขวัญ ให้มีการโอนเงิน หรือการใช้กลอุบาย ใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

  4. 2.4 ท่านรับรองว่าเนื้อหาของผลงานจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า และบริการที่ปรากฏอยู่ในผลงานของท่าน หรือแหล่งที่มาของสินค้า และบริการที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงไปถึง โดยการอ่านหรือชมผลงานของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น การแอบอ้างตนว่าเป็น content creator หรือเจ้าของผลงานของช่องอื่น คัดลองโปรไฟล์ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของท่าน

  5. 2.5 หากเนื้อหา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพ หรือวิดีโอนั้นมีผู้เยาว์ปรากฏอยู่ ท่านรับรองว่าท่านได้ส่ง (submit) ผลงานของท่านโดยท่านได้เคารพ และคำนึงถึงสิทธิเด็ก เยาวชน และ/หรือผู้เยาว์ที่ปรากฏอยู่ในผลงานของท่านตามกฎหมาย และท่านได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 3. บริษัทไม่อนุญาตให้ท่านนำลิงก์ (link) ที่สามารถนำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายดังต่อไปนี้ มาประกอบเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานของท่าน ได้แก่ เว็บไซต์หรือแอปลามกอนาจาร เว็บไซต์หรือแอปที่ติดตั้งมัลแวร์ เว็บไซต์หรือแอปที่ฟิชชิง (fishing) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้ ฯลฯ เว็บไซต์ที่พยายามระดมเงินหรือสรรหาคนเข้าร่วมองค์กรก่อการร้าย ค้าอาวุธสงคราม ยาเสพติด การพนัน และสินค้าหรือบริการอื่นใด ที่ละเมิดต่อกฎหมาย เว็บไซต์ที่มีภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAI) รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ขายสินค้าควบคุม หรือผิดกฏหมาย

 4. บริษัทไม่อนุญาตให้ท่านส่ง (submit) ผลงานที่มีเนื้อหาส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เช่น ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท้าที่เป็นอันตรายร้ายแรง การท้าที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย การเล่นแกล้งกันที่เป็นอันตราย สร้างความหวาดกลัว หรือสร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรง วิธีการฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกาย หรือการแสดงที่ยุยง หรือแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นถึงวิธีทำกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อฆ่าหรือทำให้ผู้อื่นพิการ การใช้ การผลิต การจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ การค้าอาวุธ สอนวิธีประดิษฐ์อาวุธ กระสุน และอุปกรณ์เสริมบางชนิด รวมถึงสอนวิธีติดตั้งอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นให้กับผู้ชม วิธีการลักทรัพย์ ปล้น ชิงทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอง ติดสินบน การแฮ็กข้อมูล หรือการส่งเสริมให้ใช้ยา วิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อวดอ้างอื่นใด ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 5. บริษัทไม่อนุญาตให้ท่านส่ง (submit) ผลงานที่มีเนื้อหาเป็นการจำหน่าย โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้ใช้งานซื้อสินค้า และบริการบางประเภท เช่น แอลกอฮอล์ เอกสาร ธนบัตร หรือตราสารปลอม สารเสพติด และยาอื่น ๆ ที่มีการควบคุม วัตถุระเบิด อาวุธรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อวัยวะ สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่านคุ้มครอง หรือชิ้นส่วนของสัตว์ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคติน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสูบหรือเสพ เว็บไซต์การพนันออนไลน์ ยารักษาโรคที่ไม่ต้องมีใบสั่งยา บริการทางเพศหรือเพื่อนเที่ยว บริการทางการแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาต สินค้าลอกเลียนแบบ และสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายทุกประเภท

 6. หากบริษัทพบว่าเนื้อหา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานของท่านมีลักษณะขัด หรือแย้งต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio บริษัทมีสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณายุติการเผยแพร่ และการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับจากบริษัท อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ผลงานของท่าน

 7. เมื่อบริษัทได้นำผลงานของท่านออกเผยแพร่ หากผลงานของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทต่อหนึ่งผลงานของท่านที่บริษัทได้นำออกเผยแพร่ ตามจำนวนเงินที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้ท่านผ่านทาง TrueMoney Wallet หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 8. ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือ ติดตั้งโปรแกรมเสริม หรือกระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นใช้เครื่องมือ ติดตั้งโปรแกรมเสริม หรือกระทำการใด ๆ เพื่อบิดเบือนจำนวนยอดวิวของผลงานของท่านไปจากความเป็นจริง หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณายุติการเผยแพร่ผลงานเขียนที่บริษัทตรวจพบการทุจริตดังกล่าว รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผลงานเขียนของท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณายุติการเผยแพร่ และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

 9. การเผยแพร่ผลงาน ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผลงานเพื่อนำออกเผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ใด ๆ ของบริษัท การวางตำแหน่งผลงานบนช่องทางการเผยแพร่ ระยะเวลาการเผยแพร่ และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ท่านจะได้รับ ให้เป็นตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทหรือท่านได้ให้ไว้ก่อนการนำผลงานของท่านออกเผยแพร่

 10. ก่อนได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ท่านจะต้องไม่เผยแพร่หรือตกลงยินยอมให้บุคคลอื่นเผยแพร่ผลงานของท่าน ที่บริษัทได้นำออกเผยแพร่แล้ว หรือผลงานของท่านที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วว่าจะนำออกเผยแพร่ เว้นแต่ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่ถูกเผยแพร่แล้วก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ผลงานของท่าน หรือก่อนวันที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะนำผลงานของท่านออกเผยแพร่ (แล้วแต่กรณี)

 11. ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ชื่อ นามสกุล และ/หรือนามแฝงของท่าน เพื่อการเผยแพร่ผลงานของท่าน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานของท่าน รวมทั้งการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นนักเขียนกับบริษัทหรือการสมัครใช้งาน TrueID Creator Studio

 12. ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเผยแพร่ผลงานของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำบทคัดย่อ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา เสียง ดนตรี เพลง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพบางส่วนในผลงานของท่านโดยไม่บิดเบือนจากความหมายเดิม เพื่อวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะให้เครดิตท่านทุกครั้งที่ดำเนินการดังกล่าว

 13. ท่านรับรองว่าผลงานของท่านไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลใด และท่านมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทเผยแพร่ผลงานของท่านตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio นี้

 14. ในกรณีที่ท่านต้องการโอนลิขสิทธิ์ในผลงานของท่านให้แก่บุคคลใด หรือท่านต้องการจะกระทำการใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเผยแพร่ผลงานของท่าน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทกำหนดก่อนการโอนลิขสิทธิ์ หรือการกระทำดังกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสืออย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน พร้อมทั้งชำระค่าจัดการบทความผลงานให้กับบริษัท

 15. ในกรณีที่บริษัทถูกบุคคลใดกล่าวหาดำเนินคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการเผยแพร่ผลงานของท่าน อันเนื่องมาจากผลงานของท่าน หรือกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายของบุคคลใด ท่านตกลงรับผิดชอบค่าเสียหาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดจากการที่บุคคลภายนอกฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากบริษัท อันเนื่องมาจากผลงานของท่าน และท่านตกลงจะดำเนินการตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบ เพื่อบรรเทาความเสียหายและปกป้องชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ผลงานของท่าน

 16. บริษัทเป็นเพียงช่องทางการเผยแพร่ผลงานตามที่ท่านได้ส่ง (submit) เข้าระบบของบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบกับเนื้อหาในผลงานของท่านไม่ว่าโดยการใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์
  ใด ๆ ก็ตาม บริษัทไม่สามารถควบคุม บังคับ หรือรับผิดชอบในเนื้อหา หรือส่วนใด ๆ ของผลงานได้ หากผลงานของท่านมีส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นการละเมิด หรือผิดกฎหมาย หรือสัญญาอื่นใด ที่ท่านได้เข้าทำกับบุคคลภายนอก หรือมีการพาดพิง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นใด ท่านตกลงรับผิดชอบค่าเสียหาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดจากการที่บุคคลภายนอกฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากบริษัทอันเนื่องมาจากผลงานของท่าน และท่านตกลงจะดำเนินการตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบ เพื่อบรรเทาความเสียหายและปกป้องชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ผลงานของท่าน

 17. ท่านต้องปฎิบัติตามกฎของบริษัทในการรับงานสร้าง บทความ หรือวิดีโอ (VDO) ที่บริษัทหามาให้แก่ท่าน ซึ่งต้องทำการสร้างบทความ หรือวิดีโอ (VDO) ดังกล่าวนั้นบน TrueID Creator Studio ก่อน ถึงจะสามารถเผยแพร่ในช่องทางอื่นได้ หากมีการละเมิดการรับงาน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะถูกดำเนินการ 2 ระดับมาตรการ หลัก ดังนี้ มาตรการระดับที่ 1 (การตักเตือน) หากสมาชิก TrueID Creator Studio ฝ่าฝืนเป็นครั้งที่ 1 นั้นจะถูกตัดสิทธิในการรับงานสร้าง บทความ หรือวิดีโอ (VDO) พร้อมทั้งบริษัทจะไม่จ่ายเงินรางวัลค่าเพจวิวเป็นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) มาตรการระดับที่ 2 (ตัดสิทธิถาวร) หากสมาชิก TrueID Creator Studio ฝ่าฝืนเป็นครั้งที่ 2 นั้นจะถูกตัดสิทธิในการรับงานสร้าง บทความ หรือวิดีโอ (VDO) พร้อมทั้งบริษัทจะไม่จ่ายเงินรางวัลค่าเพจวิวเป็นระยะเวลาถาวร โดยไม่มีเงื่อนไข

 18. ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio นี้ในเวลาใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 19. ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้งาน TrueID Creator Studio ของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน การติดต่อสื่อสาร การอำนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ TrueID Creator Studio และการประชาสัมพันธ์บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 20. ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้งาน TrueID Creator Studio ของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เมื่อบริษัทได้รับการร้องขอให้เปิดเผยตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือทางศาล หรือโดยคำสั่งรัฐ รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ

 21. พิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก TrueID Creator Studio นี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ