รีเซต

วิธีรับเน็ตฟรี 5GB สำหรับลูกค้า Truemove H เมื่อสมัครแอปพลิเคชัน TrueID

รายละเอียดวิธีรับเน็ตฟรี 5GB สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช เมื่อสมัครใช้งานแอปทรูไอดีครั้งเเรก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่กับทรูมูฟเอชของบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนและแบบเติมเงินและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. เงื่อนไขการได้รับเน็ตฟรี5GB
2.1. ลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือน สามารถดาวน์โหลด และใช้งานแอปพลิเคชั่นตามที่กำหนดครั้งแรก จะได้รับเน็ตฟรี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่นTrueID ครั้งแรก และกดรับเน็ตฟรี 5GB สามารถใช้งานได้นับตั้งแต่สิทธิ์มีผล เป็นเวลา 3 วัน
2.2. ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงิน
2.2.1. ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงินที่เปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 60 วัน เมื่อมีการใช้งานหรือซื้อแพ็กเกจเสริมครบ 100 บาท ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ เมื่อดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่นTrue IDครั้งแรก สามารถกดรับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้ 3 วัน ซึ่งสามารถใช้งานได้นับตั้งแต่ได้รับข้อความยืนยัน
2.2.2. ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงินที่เปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีอายุการใช้งานมากกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ เมื่อดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่นTrueID ครั้งแรก สามารถกดรับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้ 3 วัน ซึ่งสามารถใช้งานได้นับตั้งแต่ได้รับข้อความยืนยัน
3. จำกัดสิทธิการรับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) ตามข้อ 2 เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ไม่สามารถรับสิทธิซ้ำได้
4. ข้อกำหนดและการใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี 5GB
สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือน
4.1. เมื่อมีการดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่นตามที่กำหนดในข้อ 2 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิและแจ้งการเริ่มต้นใช้งานเน็ตฟรี
4.2. เน็ตฟรี5GB ที่ได้รับนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นาน 3 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
4.3. การคิดค่าบริการการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRSระบบจะหักจากปริมาณเน็ตฟรีที่ได้รับจนหมดก่อนจากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้ เกินจากสิทธิที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
4.4. ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการ
สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงิน
4.5 เมื่อมีการดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่นตามที่กำหนดในข้อ 2 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิและแจ้งการเริ่มต้นใช้งานเน็ตฟรี
4.6. เน็ตฟรี5GB ที่ได้รับนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ 3 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
4.7. การคิดค่าบริการการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRSระบบจะหักจากปริมาณเน็ตฟรีที่ได้รับจนหมดก่อนจากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้ เกินจากสิทธิที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
4.8. ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการ
5. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
6. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ
7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

บทความแนะนำ